Anasayfa Kurumsal Yonca Teknoloji Proje Yönetimi
Yonca Teknoloji Proje Yönetimi
Proje Yönetimi

Proje yönetimi, proje amaçlarının ve hedeflerinin başarılı bir şekilde gerçeklenebilmesi için yürütülen planlama, organizasyon ve kaynak yönetimi faliyetlerinin tümünü kapsar. Yonca Teknoloji'de projeler müşteri için bir katma değer yaratması ya da yararlı bir değişime yol açması prensibi ile yürütülür. Projenin sağlıklı ve beklentilerin üzerinde bir başarı ile teslim edilmesinde anahtar; farklı teknik kabiliyetlerin bu kabiliyetlerin dışında yürütülen bir yönetim felsefesi ile planlanması ve plana sadık kalınmasıdır.

Proje yönetimini önemli yapan unsur, projenin amaç ve hedeflerinin 'tamamının' proje kısıtları - takvim, kalite, kapsam ve bütçe - çerçevesinde gerçekleşmesinin zorunluluğunda yatmaktadır. Bir diğer, hatta daha önemli zorluk ise proje amaçlarının ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi esnasında kaynakların optimizasyonudur. İşte bu noktada Yonca Teknoloji dünyaca kabül görmüş proje yönetim süreçlerini bünyesinde özümseyerek olası sorunların tamamını elimine etmeyi başarmıştır.

Yonca Teknoloji'de proje yönetim sürecinde temel olarak aşağıdaki faaliyetler yürütülür:
 • Hedeflerin analizi ve planlanması
 • Hedefler ışığında işin planlanması
 • Risklerin değerlendirilmesi ve kontrol senaryolarının oluşturulması
 • Kaynak planlaması
 • İşgücü artırımı ve altyapı ölçeklemesi
 • Görevlerin atanması
 • Aktivitelerin yönetilmesi
 • Projenin izlenmesi ve raporlama süreçleri
 • Rapor çıktılarının hedeflerle birlikte analizi
 • Kalite yönetimi
 • Sorun ve defo yönetimi
 • Çözüm ve yama yönetimi
 • Hata engelleme
 • Değişiklik istek ve gereksinimlerinin tanımlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi
 • İşletmeye alma
 • Son ürün kullanıcı eğitimi
 • Belgelendirme

Bu faaliyetleri proje yönetimi felsefemizde 3 ana fazda gerçekleştirmekteyiz.

Proje yaşam döngüsü1. Faz: Fizibilite ve Projelendirme

Müşterinin sorun ve ihtiyacının dinlenmesinin akabinde problemin tanımlanması ve proje hedeflerinin belirlenmesi ile başlar. Proje hedeflerini sağlayacak proje kısıtları müşteri ile birlikte kararlaştırılır. Bu kısıtlar;
 • Proje takvimi
 • Teknik kısıtlar (İşletme platformu kısıtları gibi)
 • Bütçe
olmak üzere 3 tanedir. Kısıtların ve hedeflerin tanımlanmasının ardından, projenin teknik şartnamesi ve sözleşmesi hazırlanmış olur. Bununla eşgüdümlü olarak proje ekibinin planlanması ve belirlenmesi de yürütülen faaliyetlerdendir.

Bu fazın en önemli faaliyeti, projenin mimari ve teknik belirtimlerinin ve proje için seçilen çözümün kavramsal tasarım raporunun hazırlanmasıdır.

2. Faz: Geliştirme

Bu faz; geliştirme, test ve üretim ortamlarının kurulması ile başlar. Projenin modüllere, modüllerin kısımlara ve kısımlarında daha küçük teknik bloklara bölünmesi, bu blokların bağımlılıklarının incelenmesi ve akabinde proje takviminde geliştirme dilimine sadık kalacak şekilde blokların zamanlanması fazın önemli faaliyetlerindendir. Geliştirme faaliyetleri için yürütülecek birim ve modül testlerinin planlanması ve zamanlanması da bu fazda gerçekleştirilir. Geliştirme sürecinde ortaya çıkacak defolar, yine süreç içinde geliştirme faaliyetine paralel olarak gerçekleştirilir.

3. Faz: İşletme ve Kalite Güvence

Projenin işletmeye alınabilmesi için defolardan arınmış, tüm optimizasyonu ve belgelendirilmesi tamamlanmış olması gerekir. Geliştirme fazının tamamlanmasını takiben proje testleri başlar. Geliştirme fazında bloklar halinde ortaya konan son ürünün, bloklarının birbiri ile kusursuz bir şekilde etkileşiminin sağlanması, testler sırasında tespit edilecek defoların giderilmesinin ardından müşteriye proje brifingi verilir. Proje birifingi sonrasında, son ürün kullanım kılavuzu teslim edilir ve proje işletmeye alınır.

Projenin işletme esnasında gerek duyacağı bakım faaliyetleri için işletmeye almayı müteakiben, müşteri talep ederse bir bakım planlaması yapılarak yeni bir sözleşme çerçevesinde bakım süreci devreye alınır.